جنون نوشتن

این نوشته‌ی رضا براهنی آرام بخش لحظاتی است که افکار درونم را بدون سانسور بیرون می‌ریزم. لحظاتی که به خودم شک می‌کنم که نکند افکار متفاوت من باعث رنجش دیگران شود:

در بند این مباش که اگر چیزی خصوصی از خود نوشتی، دیگران ممکن است به نوعی دیگر درباره‌ی تو قضاوت کنند؛ ممکن است دیگران در تو دیگر به دیده‌ی احترام ننگرند، دیگران ممکن است از شرم سرخ شوند. این مهم نیست که قضاوت‌های قراردادی ِ دیگران درباره‌ی ِ تو چیست و چه خواهد شد. تو آمده‌ای تا تمام قراردادها را بشکنی، تمام قوانین را از میان برداری، تمام اصالت‌ها … [ادامه مطلب]