لطفا کتاب‌ها را جراحی کنید

تا به حال به شکل کتاب خواندن افراد دقت کرده‌اید؟

بعضی‌ها کتاب‌هایشان را فقط مطالعه می‌کنند و مراقبند که خطی رویش نیفتد.

بعضی‌ها کتاب‌هایشان را جلد می‌کنند. با روزنامه یا پلاستیک. می‌خواهند تمیز بماند.

بعضی‌ها یک دفترچه می گذارند کنار دستشان تا اگر مطلب مهمی دیدند در دفترچه بنویسند.

بعضی‌ها با مداد زیر مطالب مهم کتاب خط می‌کشند.

اما من کتاب‌هایم را نمی‌خوانم. آن‌ها را جراحی می‌کنم. درست مثل یک جراح کهنه کار. وسایلم را پهن می‌کنم کنار دستم و شروع می‌کنم به بیرون کشیدن دل و روده کتاب.

کلمات جدید را در یک ظرفی جدا بر می‌دارم.

نکات مهم را علامت می‌زنم و سرجایشان می‌گذارم.

مثال‌های خودم را به مثال‌های نویسنده اضافه می‌کنم.

با نویسنده حرف می‌زنم و گاهی مخالفتم را به او در حاشیه کتاب اعلام می‌کنم.

نتیجه این جراحی را، آموخته‌هایم را، تداعی‌هایم را هم در یک دفترچه جداگانه می‌نویسم.

شما چطور کتاب می‌خوانید؟

دیدگاهتان را بنویسید